Jakie są obowiązki podatnika w zakresie dokumentacji podatkowej

Warto zamieścić w niej argumenty odnośnie do rynkowego charakteru cen jak i zasadności zawarcia transakcji na danych warunkach

Ze współpracą w ramach powiązanych firm wiąże się zagadnienie tzw. cen transferowych. Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo czy osobowo muszą pamiętać, iż transakcje te mogą spotkać się ze szczególnym zainteresowaniem organów podatkowych. Związane z nimi są także specjalne wymogi w zakresie raportowania. Tym niemniej umiejętne wykorzystanie przepisów z zakresu cen transferowych daje podatnikom możliwości optymalizacji podatkowej, należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Podstawowa zasada

Najistotniejszą kwestią związaną z zawieraniem transakcji z powiązanymi podmiotami jest obowiązek stosowania tzw. cen rynkowych, tj. takich cen, jakie zostałyby zastosowane w transakcji zawieranej przez niepowiązane ze sobą strony. Organy podatkowe mają bowiem prawo do …