Ważne zmiany w przepisach o cenach transferowych

Szanowni Państwo, 18 lipca weszły w życie ważne zmiany do rozporządzeń Ministra Finansów regulujących kwestie szacowania dochodów w transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane. Zmiany mają na celu m.in. dostosowanie polskich przepisów do międzynarodowych wytycznych OECD w sprawie cen transferowych. Do najistotniejszych zmian zaliczyć należy między innymi:

  1. usunięcie zapisu o preferowanym charakterze metody porównywalnej ceny niekontrolowanej – organy podatkowe nie są już zobligowanie do stosowania w pierwszej kolejności tej metody określając dochody podatnika w transakcjach z podmiotami powiązanymi;
  2. zdefiniowanie pojęcia analizy porównywalności, doprecyzowanie czynników, jakie należy brać pod uwagę przy jej dokonywaniu oraz określenie etapów takiej analizy;
  3. wprowadzenie pojęcia usług o niskiej wartości dodanej (usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy, ogólnie bądź łatwo dostępne), a także zasad ich dokumentowania