Jak ustalić wartość transakcji na potrzeby sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia tzw. dokumentacji podatkowej, jeśli wartość takich transakcji przekracza wskazane w przepisach progi. Dla transakcji o charakterze usługowym (a także w zakresie udostępniania wartości niematerialnych i prawnych) limit ten wynosi równowartość 30.000 euro.

W praktyce utarł się pogląd, iż próg ten należy rozpatrywać odrębnie dla każdego rodzaju usług nabywanych od tego samego podmiotu (np. odrębnie dla najmu i dla usług doradczych).

W ostatnim czasie można jednak zaobserwować zmianę podejścia sądów i organów podatkowych w tym zakresie. Zgodnie z poglądem prezentowanym coraz częściej próg kwotowy powinien być stosowany dla łącznej wartości transakcji.

Orzeczenia sądów i interpretacje podatkowe między innymi wskazują, że:

  • liczy się łączna wartość usług, gdyż usługi bez względu na to