Rewolucja w zakresie cen transferowych

Na 2016 r. planowane są rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych. Warto przygotować się na nie już dziś.

Od 1 stycznia 2016 miałyby zacząć obowiązywać przepisy zakładające m.in.:

  • obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych wyłącznie przez „dużych” podatników, których przychody lub koszty przekraczają w danym roku poziom 2 mln euro,
  • konieczność dokumentowania każdej transakcji z podmiotem powiązanym,
  • rozszerzenie zakresu dokumentacji podatkowej m.in. o analizę porównawczą czy opis grupy podmiotów powiązanych (tzw. master file),
  • konieczność przygotowania dokumentacji do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok,
  • wprowadzenie obowiązku dołączania do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi (dotyczy podatników o przychodach / kosztach powyżej 10 mln euro)
  • zwiększenie progu powiązań kapitałowych z 5% do 20%.

Status prac nad projektem: etap opiniowania.…

Brak dokumentacji a odpowiedzialność karnoskarbowa

Podatnicy mają często wątpliwość, czy brak dokumentacji podatkowej wiąże się z ryzykiem innym niż oszacowanie dochodu karną stawką podatkową w wysokości 50%, ewentualnie czy należy sporządzać dokumentację, w sytuacji gdy nie ma ryzyka zakwestionowania stosowanych cen.

Co do zasady, brak dokumentacji wiąże się z zastosowaniem wyższej stawki podatku do doszacowanego dochodu, co samo w sobie jest już wystarczającą „zachętą” dla podatników do sporządzenia dokumentacji. Mogą się zdarzyć jednak takie sytuacje, że ryzyko karnej stawki podatku nie jest istotne z punktu widzenia podatnika – przykładowo kwota transakcji i ewentualnego doszacowanego dochodu jest relatywnie niska albo podatnik ma pewność, że stosowane w transakcji ceny mają charakter rynkowy. Pojawia się pytanie, czy można w takich sytuacjach nie przygotowywać dokumentacji podatkowej.

W naszej ocenie …

Limit do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla pożyczki – kapitał czy odsetki?

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje transakcje, w których „łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza określone progi”. Pomijając pewną niezręczność językową tego przepisu powstaje pytanie, czy w przypadku umowy pożyczki o obowiązku sporządzenia dokumentacji decyduje tylko kwota odsetek, czy również kapitału.

Z językowej wykładni wskazanego przepisu (która ma priorytet przy wykładni prawa podatkowego) wynika raczej jednoznacznie, że należy uwzględnić to zarówno odsetki, jak i kapitał. Kwota kapitału związana jest bowiem oczywiście z transakcją pożyczki i jest ona rzeczywiście płacona lub wymagalna i wynika ona z umowy. Wypełnia ona zatem dyspozycję przepisu, który mówi o „łącznej kwocie wynikającej z umowy lub rzeczywiście zapłaconej w roku podatkowym łącznej kwocie wymagalnych …

Nieodpłatne świadczenia a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Transakcje, których wartość nie przekracza wskazanego w ustawie progu nie podlegają obowiązkowi udokumentowania tzw. dokumentacją podatkową. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy dotyczy to również sytuacji, gdy mają miejsce świadczenia nieodpłatne?

Przepisy podatkowe nakazują sporządzenie dokumentacji podatkowej, gdy wartość transakcji przekroczy określone w niej progi wartościowe. Progi te wynoszą co do zasady równowartość 30.000 euro dla transakcji o charakterze usługowym oraz 50.000 lub 100.000 euro dla transakcji „towarowych”. Transakcje, których wartość nie przekracza zatem ww. progów nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu.

W praktyce gospodarczej zdarzają się jednak sytuacje, w których strony transakcji z różnych względów rezygnują z wynagrodzenia lub odpłatności. Przykładem może być udzielenie nieoprocentowanej pożyczki podmiotowi powiązanemu, gdzie rezygnacja pożyczkodawcy z odsetek podyktowana jest chęcią wsparcia pożyczkobiorcy będącego w trudnej sytuacji …

Obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi – czy należy brać pod uwagę kwoty brutto czy netto?

W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których wartość netto transakcji z powiązanym podmiotem nie przekracza właściwego progu wskazanego w przepisach podatkowych, natomiast wartość brutto znajduje się już powyżej niego. Podatnicy często mają wówczas wątpliwości, czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Przepisy podatkowe przewidują określone progi wartościowe dla transakcji z podmiotami powiązanymi, przekroczenie których rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (w zależności od typu transakcji jest to 30.000 50.000 lub 100.000 euro). Ustawy o podatkach dochodowych nie wskazują jednak wprost, czy należy rozpatrywać wartości transakcji w kwocie netto czy z uwzględnieniem VAT.

Problem ten dotyczy zasadniczo transakcji krajowych – w tym przypadku bowiem na fakturze pojawia się VAT, a zatem aktualne jest pytanie, czy to właśnie kwota brutto jest tą, którą …