Brak prawidłowej dokumentacji cen transferowych a odpowiedzialność karnoskarbowa

Cel artykułu

Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy brak prawidłowo sporządzonej dokumentacji cen transferowych1, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT2 i art. 25a ustawy o PIT3 wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnoskarbowej.

  1. Ceny transferowe i dokumentacje podatkowe

Przez pojęcie „ceny transferowe” rozumie się ceny ustalone w rozliczeniach miedzy podmiotami powiązanymi4. Na podstawie art. 9a ustawy o CIT oraz art. 25a ustawy o PIT, podmioty dokonujące z transakcji z podmiotami powiązanymi są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 4 ustawy o PIT, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji …

Kiedy powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Od 1 stycznia 2017 roku o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej decydować będzie nie wartość samej transakcji, ale wysokość przychodów i kosztów osiąganych przez podatników. Przedmiotem wątpliwości okazał się zakres przychodów i kosztów, które należy uwzględniać – w szczególności czy chodzi jedynie o przychody i koszty operacyjne, związane z podstawową działalnością biznesową.

Organy podatkowe przyjmują jednak, że dla potrzeb weryfikacji obowiązku sporządzenia dokumentacji, „przychody i koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości” obejmują zarówno podstawową jak i pozostałą działalność operacyjną a także zdarzenia nadzwyczajne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej niedawno interpretacji (sygn. IBPB-1-2/4510-541/16/JW.) wskazał bowiem, iż „gdyby zamierzeniem ustawodawcy było wyłączenie pewnych grup przychodów lub kosztów (w tym m.in. przywołanych przez Wnioskodawcę strat i zysków nadzwyczajnych (…) ustawodawca dokonałby tego …

Analiza cen transferowych

Benchmarking study, czyli analiza cen transferowych jest ważnym narzędziem służącym ograniczaniu ryzyka podatkowego. Niedługo stanie się też obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej dla części podatników.

Ceny transferowe stały się przedmiotem bacznej obserwacji ze strony organów podatkowych. Od 2017 roku analiza danych porównawczych będzie obligatoryjnym elementem dokumentacji cen transferowych dla podatników o przychodach lub kosztach przekraczających 10 mln euro. Jednak już obecnie organy podatkowe zapowiadają kontrole w zakresie cen transferowych, wzywając podatników do uprzedniego skorygowania nierynkowych rozliczeń. Dlatego warto już teraz pomyśleć o przeprowadzeniu analizy stosowanych cen.

Analiza cen transferowych ma na celu określenie poziomu cen lub marż dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi za pomocą metod statystycznych i w oparciu o dane finansowe dotyczące rynkowych transakcji. Może ona służyć zarówno:  …

Rozliczenie CIT za 2015

Komentarz ABC Tax

Szanowni Państwo,

Podobnie jak w zeszłym roku, przygotowaliśmy dla Państwa krótkie komentarze dotyczące wybranych zagadnień związanych z rozliczeniem CIT za ubiegły rok. Mamy nadzieję, że będą one dla Państwa pomocne. W razie szczegółowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

— Zespół ABC Tax

Czy straty na pochodnych instrumentach finansowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Martyna Ciuksza

konsultant w ABC Tax

Firmy uzyskujące przychody lub ponoszące koszty w walucie obcej, często stosują pochodne instrumenty finansowe (głównie opcje walutowe) w celu zabezpieczenia swoich przepływów przed ryzykiem walutowym. Zdarza się, że instrumenty te generują straty dla podatnika. Nie każda strata może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Kiedy można mówić o koszcie uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8b …

Ceny transferowe i BEPS — czy jestem gotowy na rewolucję? Spotkanie dla kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w 2016 roku jednym z priorytetów jest weryfikacja cen transferowych. Organy podatkowe zapowiadają kontrole w tym zakresie, wzywając podatników do uprzedniego skorygowania nierynkowych rozliczeń. UE i OECD narzucają rozwiązania przeciwdziałające przerzucaniu dochodów (program BEPS). Jednocześnie, w związku ze zmianą polskich przepisów dotyczących cen transferowych, podatników czeka prawdziwa rewolucja w zakresie obowiązków dokumentacyjnych.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie, które przybliży Państwu nadchodzące zmiany

Tematyka spotkania

Rekomendacje OECD — projekt BEPS

  • co każdy CFO musi wiedzieć o BEPS,
  • BEPS a ceny transferowe,
  • co BEPS oznacza dla polskich firm i dlaczego jest ważny,
  • pozostałe obszary proponowanych przez OECD zmian (m.in. własność intelektualna i opłaty licencyjne, odsetki, zakład).

Polskie przepisy w zakresie cen transferowych — obecnie oraz od 2017 roku…

Kontrola skarbowa – Ceny transferowe nadal priorytetem dla Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie o rezultatach kontroli skarbowych przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. Z komunikatu MF wynika, iż zanotowano znaczny wzrost skuteczności kontroli, którego skutkiem jest

m.in. wydanie decyzji przez kontrolerów na kwotę 9 591,8 mln zł (wzrost o 36,6%. wobec I półrocza 2015 r.) oraz złożenie korekt deklaracji na kwotę 336,6 mln zł (wzrost o 270,5% wobec I  półrocza 2015 r.).

Obszarem szczególnego zainteresowania organów kontroli skarbowej są ceny transferowe. Wyraźnie widać, że Ministerstwo konsekwentnie realizuje swoje zapowiedzi z grudnia 2015 r., kiedy to poinformowało, iż jednym z priorytetów na 2016 r. będzie badanie obszaru cen transferowych m.in. przez zwiększenie liczby kontroli oraz rozbudowę zasobów osobowych. Z naszych obserwacji wynika, że  obecnie organy coraz częściej wszczynają kontrole za …