Ograniczanie zatorów płatniczych – zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649). Jedynie regulacja ww. Ustawy, odnosząca się do prawa zamówień publicznych, wejdzie w życie wcześniej, tj. 31 grudnia 2019 r.

Ustawa ta zawiera szereg zmian w licznych regulacjach prawnych, w tym w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ordynacji podatkowej, prawie przedsiębiorców, a także w ustawie z dnia 8 marca 2013 r.  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Wśród najistotniejszych zmian, które nastąpią w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wskazujemy na:

  • nową regulację dotycząca

Szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Klientów ABC Group

Informujemy o kolejnym szkoleniu z cyklu zainaugurowanych przez naszą Kancelarię spotkań dla Klientów ABC Group, dotyczących zagadnień z dziedziny prawa pracy. Spotkania mają charakter cykliczny i nieodpłatny.

Temat najbliższego szkolenia to:
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w firmach zatrudniających ponad 50 osób – aspekty praktyczne.

Agenda szkolenia obejmować będzie następujące kwestie:I. informacje podstawowe o PPK, istotne terminy

II. procedura wyboru instytucji finansowej, zarządzającej PPK

III. praktyczne aspekty zawieranych umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

IV. obsługa PPK w firmie, w tym struktura składek i zasady ich naliczania

V. obowiązki pracodawcy na gruncie PPK względem osób zatrudnionych i sposób ich realizacji

VI. obowiązki pracodawcy na gruncie PPK względem instytucji finansowej i sposób ich realizacji

VII. podstawowe uprawnienia osób zatrudnionych, wynikające z ustawy …

BENEFICJENT RZECZYWISTY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Od dnia 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawarte w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2018 poz. 723 (dalej jako Ustawa).

Przewiduje ona obowiązek zgłaszania do nowo utworzonego rejestru – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,przez reprezentantów określonych Ustawą podmiotów (w tym spółek z o.o. i spółek akcyjnych) osób które należy zakwalifikować jako Beneficjenta Rzeczywistego. Począwszy od 13 października 2019 r. zgłoszenia należy dokonywać w terminie 7 dni, od dnia wpisania danej spółki do KRS lub 7 dni od dnia zmiany danych,  z tym że w przypadku podmiotów wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r. zgłoszenie winno być dokonane do dnia

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 26 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zakres zmian jest obszerny i wymagać będzie jeszcze pogłębionej analizy, jednakże już teraz możliwym jest wskazanie potencjalnie najistotniejszych zmian z perspektywy podmiotów nieprowadzących działalności rolniczej. Szczegóły dotyczące nowelizacji tutaj

POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Od dnia 1 stycznia 2019 r. polskie przepisy przewidują większą ochronę przed egzekucją wynagrodzenia, otrzymywanego przez osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia, czy umowy o dzieło. Powyższe winno być uwzględniane przez Przedsiębiorców, zatrudniających personel na podstawie umów cywilnoprawnych, w razie otrzymania zajęcia wynagrodzenia takiej osoby w ramach postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Nowe przepisy pozwalają bowiem zleceniobiorcom na korzystanie z ochrony wynagrodzenia na zasadach podobnych, jak te, które dotąd obowiązywały wyłącznie pracowników. Zgodnie z nowododanym art. 833 §21 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) przepisy art. 87 i art. 871 kodeksu pracy (dotyczące dokonywania potrącenia z wynagrodzenia i kwot wolnych od potrąceń) stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących

ZMIANY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Niebawem powinna wejść w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa jest obecnie na końcowym etapie procesu legislacyjnego – oczekuje na podpis Prezydenta. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w dzienniku ustaw – przypuszczalnie zatem nastąpi to z końcem kwietnia 2019 r. O dokładnej dacie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ustawa wprowadza szereg przepisów dostosowujących polskie ustawy do RODO. Przewiduje między innymi zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą