POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Od dnia 1 stycznia 2019 r. polskie przepisy przewidują większą ochronę przed egzekucją wynagrodzenia, otrzymywanego przez osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia, czy umowy o dzieło. Powyższe winno być uwzględniane przez Przedsiębiorców, zatrudniających personel na podstawie umów cywilnoprawnych, w razie otrzymania zajęcia wynagrodzenia takiej osoby w ramach postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Nowe przepisy pozwalają bowiem zleceniobiorcom na korzystanie z ochrony wynagrodzenia na zasadach podobnych, jak te, które dotąd obowiązywały wyłącznie pracowników. Zgodnie z nowododanym art. 833 §21 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) przepisy art. 87 i art. 871 kodeksu pracy (dotyczące dokonywania potrącenia z wynagrodzenia i kwot wolnych od potrąceń) stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących

ZMIANY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Niebawem powinna wejść w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa jest obecnie na końcowym etapie procesu legislacyjnego – oczekuje na podpis Prezydenta. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w dzienniku ustaw – przypuszczalnie zatem nastąpi to z końcem kwietnia 2019 r. O dokładnej dacie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ustawa wprowadza szereg przepisów dostosowujących polskie ustawy do RODO. Przewiduje między innymi zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą