Informacja dt. zmiany przepisów, które będą obowiązywać od 1.10.2018 r. i dotyczyć rocznych sprawozdań finansowych

Uprzejmie informujemy o zmianach, które zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. i dotyczyć będą rocznego sprawozdania finansowego spółek za 2018 r. (przy założeniu sporządzenia przed 01.10.2018 r. wcześniejszych sprawozdań finansowych)  oraz za kolejne lata obrotowe.

Mianowicie  na podstawie ustawy o rachunkowości 1 października 2018 r. nastąpi zmiana w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych, która implikować będzie konieczność uzyskania numeru PESEL dla wszystkich obcokrajowców – członków zarządu spółki, o ile tego numeru jeszcze nie posiadają. Od ww. dnia wejdzie bowiem w życie art. 45 ust.  1f ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP”.  Powyższe oznacza obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie i …

Utrwalona praktyka interpretacyjna – co to jest i kiedy warto z niej skorzystać – Tax Alert – marzec 2018

Utrwalona praktyka interpretacyjna to – w uproszczeniu – wyjaśnienia w danej sprawie podatkowej dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednim roku. Zastosowanie się do UPI może dawać taką samą ochronę jak zastosowanie się do otrzymanej interpretacji indywidualnej. Więcej na ten temat tutaj