Ograniczanie zatorów płatniczych – zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649). Jedynie regulacja ww. Ustawy, odnosząca się do prawa zamówień publicznych, wejdzie w życie wcześniej, tj. 31 grudnia 2019 r.

Ustawa ta zawiera szereg zmian w licznych regulacjach prawnych, w tym w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ordynacji podatkowej, prawie przedsiębiorców, a także w ustawie z dnia 8 marca 2013 r.  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Wśród najistotniejszych zmian, które nastąpią w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wskazujemy na:

  • nową regulację dotycząca

Szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Klientów ABC Group

Informujemy o kolejnym szkoleniu z cyklu zainaugurowanych przez naszą Kancelarię spotkań dla Klientów ABC Group, dotyczących zagadnień z dziedziny prawa pracy. Spotkania mają charakter cykliczny i nieodpłatny.

Temat najbliższego szkolenia to:
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w firmach zatrudniających ponad 50 osób – aspekty praktyczne.

Agenda szkolenia obejmować będzie następujące kwestie:I. informacje podstawowe o PPK, istotne terminy

II. procedura wyboru instytucji finansowej, zarządzającej PPK

III. praktyczne aspekty zawieranych umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

IV. obsługa PPK w firmie, w tym struktura składek i zasady ich naliczania

V. obowiązki pracodawcy na gruncie PPK względem osób zatrudnionych i sposób ich realizacji

VI. obowiązki pracodawcy na gruncie PPK względem instytucji finansowej i sposób ich realizacji

VII. podstawowe uprawnienia osób zatrudnionych, wynikające z ustawy …

BENEFICJENT RZECZYWISTY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Od dnia 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawarte w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2018 poz. 723 (dalej jako Ustawa).

Przewiduje ona obowiązek zgłaszania do nowo utworzonego rejestru – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,przez reprezentantów określonych Ustawą podmiotów (w tym spółek z o.o. i spółek akcyjnych) osób które należy zakwalifikować jako Beneficjenta Rzeczywistego. Począwszy od 13 października 2019 r. zgłoszenia należy dokonywać w terminie 7 dni, od dnia wpisania danej spółki do KRS lub 7 dni od dnia zmiany danych,  z tym że w przypadku podmiotów wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r. zgłoszenie winno być dokonane do dnia

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 26 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zakres zmian jest obszerny i wymagać będzie jeszcze pogłębionej analizy, jednakże już teraz możliwym jest wskazanie potencjalnie najistotniejszych zmian z perspektywy podmiotów nieprowadzących działalności rolniczej. Szczegóły dotyczące nowelizacji tutaj

POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Od dnia 1 stycznia 2019 r. polskie przepisy przewidują większą ochronę przed egzekucją wynagrodzenia, otrzymywanego przez osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia, czy umowy o dzieło. Powyższe winno być uwzględniane przez Przedsiębiorców, zatrudniających personel na podstawie umów cywilnoprawnych, w razie otrzymania zajęcia wynagrodzenia takiej osoby w ramach postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Nowe przepisy pozwalają bowiem zleceniobiorcom na korzystanie z ochrony wynagrodzenia na zasadach podobnych, jak te, które dotąd obowiązywały wyłącznie pracowników. Zgodnie z nowododanym art. 833 §21 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) przepisy art. 87 i art. 871 kodeksu pracy (dotyczące dokonywania potrącenia z wynagrodzenia i kwot wolnych od potrąceń) stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących

ZMIANY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Niebawem powinna wejść w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa jest obecnie na końcowym etapie procesu legislacyjnego – oczekuje na podpis Prezydenta. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w dzienniku ustaw – przypuszczalnie zatem nastąpi to z końcem kwietnia 2019 r. O dokładnej dacie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ustawa wprowadza szereg przepisów dostosowujących polskie ustawy do RODO. Przewiduje między innymi zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą

Informacja prawna odnośnie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

W załączeniu znajdziecie Państwo informację prawną odnośnie podpisanej w dniu 18.12.2018 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która reguluje ww. Rejestr, a także szereg kwestii z zakresu postępowania upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, a także stanowi nowelizację przepisów niektórych innych ustaw, np. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie odnoszącym się do składania sprawozdań finansowych do KRS. Szczegóły tutaj

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego w przedsiębiorstwie

W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która umożliwia przedsiębiorcom, będącym osobami fizycznymi, tj. osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikom spółki cywilnej, zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci poprzez ustanowienie zarządu sukcesyjnego do czasu zakończenia formalności spadkowych. Bliższe informacje znajdą Państwo tutaj