Rozliczenie CIT za 2015

Komentarz ABC Tax

Szanowni Państwo,

Podobnie jak w zeszłym roku, przygotowaliśmy dla Państwa krótkie komentarze dotyczące wybranych zagadnień związanych z rozliczeniem CIT za ubiegły rok. Mamy nadzieję, że będą one dla Państwa pomocne. W razie szczegółowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

— Zespół ABC Tax

Czy straty na pochodnych instrumentach finansowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Martyna Ciuksza

konsultant w ABC Tax

Firmy uzyskujące przychody lub ponoszące koszty w walucie obcej, często stosują pochodne instrumenty finansowe (głównie opcje walutowe) w celu zabezpieczenia swoich przepływów przed ryzykiem walutowym. Zdarza się, że instrumenty te generują straty dla podatnika. Nie każda strata może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Kiedy można mówić o koszcie uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8b …

Ceny transferowe i BEPS — czy jestem gotowy na rewolucję? Spotkanie dla kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w 2016 roku jednym z priorytetów jest weryfikacja cen transferowych. Organy podatkowe zapowiadają kontrole w tym zakresie, wzywając podatników do uprzedniego skorygowania nierynkowych rozliczeń. UE i OECD narzucają rozwiązania przeciwdziałające przerzucaniu dochodów (program BEPS). Jednocześnie, w związku ze zmianą polskich przepisów dotyczących cen transferowych, podatników czeka prawdziwa rewolucja w zakresie obowiązków dokumentacyjnych.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie, które przybliży Państwu nadchodzące zmiany

Tematyka spotkania

Rekomendacje OECD — projekt BEPS

 • co każdy CFO musi wiedzieć o BEPS,
 • BEPS a ceny transferowe,
 • co BEPS oznacza dla polskich firm i dlaczego jest ważny,
 • pozostałe obszary proponowanych przez OECD zmian (m.in. własność intelektualna i opłaty licencyjne, odsetki, zakład).

Polskie przepisy w zakresie cen transferowych — obecnie oraz od 2017 roku…

Kontrola skarbowa – Ceny transferowe nadal priorytetem dla Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie o rezultatach kontroli skarbowych przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. Z komunikatu MF wynika, iż zanotowano znaczny wzrost skuteczności kontroli, którego skutkiem jest

m.in. wydanie decyzji przez kontrolerów na kwotę 9 591,8 mln zł (wzrost o 36,6%. wobec I półrocza 2015 r.) oraz złożenie korekt deklaracji na kwotę 336,6 mln zł (wzrost o 270,5% wobec I  półrocza 2015 r.).

Obszarem szczególnego zainteresowania organów kontroli skarbowej są ceny transferowe. Wyraźnie widać, że Ministerstwo konsekwentnie realizuje swoje zapowiedzi z grudnia 2015 r., kiedy to poinformowało, iż jednym z priorytetów na 2016 r. będzie badanie obszaru cen transferowych m.in. przez zwiększenie liczby kontroli oraz rozbudowę zasobów osobowych. Z naszych obserwacji wynika, że  obecnie organy coraz częściej wszczynają kontrole za …

Rewolucja w zakresie cen transferowych

Na 2016 r. planowane są rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych. Warto przygotować się na nie już dziś.

Od 1 stycznia 2016 miałyby zacząć obowiązywać przepisy zakładające m.in.:

 • obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych wyłącznie przez „dużych” podatników, których przychody lub koszty przekraczają w danym roku poziom 2 mln euro,
 • konieczność dokumentowania każdej transakcji z podmiotem powiązanym,
 • rozszerzenie zakresu dokumentacji podatkowej m.in. o analizę porównawczą czy opis grupy podmiotów powiązanych (tzw. master file),
 • konieczność przygotowania dokumentacji do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok,
 • wprowadzenie obowiązku dołączania do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi (dotyczy podatników o przychodach / kosztach powyżej 10 mln euro)
 • zwiększenie progu powiązań kapitałowych z 5% do 20%.

Status prac nad projektem: etap opiniowania.…

Brak dokumentacji a odpowiedzialność karnoskarbowa

Podatnicy mają często wątpliwość, czy brak dokumentacji podatkowej wiąże się z ryzykiem innym niż oszacowanie dochodu karną stawką podatkową w wysokości 50%, ewentualnie czy należy sporządzać dokumentację, w sytuacji gdy nie ma ryzyka zakwestionowania stosowanych cen.

Co do zasady, brak dokumentacji wiąże się z zastosowaniem wyższej stawki podatku do doszacowanego dochodu, co samo w sobie jest już wystarczającą „zachętą” dla podatników do sporządzenia dokumentacji. Mogą się zdarzyć jednak takie sytuacje, że ryzyko karnej stawki podatku nie jest istotne z punktu widzenia podatnika – przykładowo kwota transakcji i ewentualnego doszacowanego dochodu jest relatywnie niska albo podatnik ma pewność, że stosowane w transakcji ceny mają charakter rynkowy. Pojawia się pytanie, czy można w takich sytuacjach nie przygotowywać dokumentacji podatkowej.

W naszej ocenie …

Limit do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla pożyczki – kapitał czy odsetki?

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje transakcje, w których „łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza określone progi”. Pomijając pewną niezręczność językową tego przepisu powstaje pytanie, czy w przypadku umowy pożyczki o obowiązku sporządzenia dokumentacji decyduje tylko kwota odsetek, czy również kapitału.

Z językowej wykładni wskazanego przepisu (która ma priorytet przy wykładni prawa podatkowego) wynika raczej jednoznacznie, że należy uwzględnić to zarówno odsetki, jak i kapitał. Kwota kapitału związana jest bowiem oczywiście z transakcją pożyczki i jest ona rzeczywiście płacona lub wymagalna i wynika ona z umowy. Wypełnia ona zatem dyspozycję przepisu, który mówi o „łącznej kwocie wynikającej z umowy lub rzeczywiście zapłaconej w roku podatkowym łącznej kwocie wymagalnych …

Nieodpłatne świadczenia a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Transakcje, których wartość nie przekracza wskazanego w ustawie progu nie podlegają obowiązkowi udokumentowania tzw. dokumentacją podatkową. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy dotyczy to również sytuacji, gdy mają miejsce świadczenia nieodpłatne?

Przepisy podatkowe nakazują sporządzenie dokumentacji podatkowej, gdy wartość transakcji przekroczy określone w niej progi wartościowe. Progi te wynoszą co do zasady równowartość 30.000 euro dla transakcji o charakterze usługowym oraz 50.000 lub 100.000 euro dla transakcji „towarowych”. Transakcje, których wartość nie przekracza zatem ww. progów nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu.

W praktyce gospodarczej zdarzają się jednak sytuacje, w których strony transakcji z różnych względów rezygnują z wynagrodzenia lub odpłatności. Przykładem może być udzielenie nieoprocentowanej pożyczki podmiotowi powiązanemu, gdzie rezygnacja pożyczkodawcy z odsetek podyktowana jest chęcią wsparcia pożyczkobiorcy będącego w trudnej sytuacji …

Obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi – czy należy brać pod uwagę kwoty brutto czy netto?

W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których wartość netto transakcji z powiązanym podmiotem nie przekracza właściwego progu wskazanego w przepisach podatkowych, natomiast wartość brutto znajduje się już powyżej niego. Podatnicy często mają wówczas wątpliwości, czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Przepisy podatkowe przewidują określone progi wartościowe dla transakcji z podmiotami powiązanymi, przekroczenie których rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (w zależności od typu transakcji jest to 30.000 50.000 lub 100.000 euro). Ustawy o podatkach dochodowych nie wskazują jednak wprost, czy należy rozpatrywać wartości transakcji w kwocie netto czy z uwzględnieniem VAT.

Problem ten dotyczy zasadniczo transakcji krajowych – w tym przypadku bowiem na fakturze pojawia się VAT, a zatem aktualne jest pytanie, czy to właśnie kwota brutto jest tą, którą …

Jak ustalić, kiedy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej?

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jeśli wartość takich transakcji przekracza wskazane w przepisach progi. Okazuje się jednak, że weryfikacja czy dany próg został przekroczony może przysparzać podatnikom sporo wątpliwości.

Przepis art. 9a ustawy o CIT wskazuje, że podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, gdy zawiera z podmiotem powiązanym transakcje, których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych świadczeń przekracza określony w ustawie limit.

W przypadku transakcji „towarowych” (tj. zakupu lub sprzedaży wyrobów czy towarów) przepis ten nie budzi wątpliwości i co do zasady analizując, czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej sumuje się wartość całej sprzedaży lub całych zakupów z danym podmiotem powiązanym.

Dla transakcji o …

Jak ustalić wartość transakcji na potrzeby sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia tzw. dokumentacji podatkowej, jeśli wartość takich transakcji przekracza wskazane w przepisach progi. Dla transakcji o charakterze usługowym (a także w zakresie udostępniania wartości niematerialnych i prawnych) limit ten wynosi równowartość 30.000 euro.

W praktyce utarł się pogląd, iż próg ten należy rozpatrywać odrębnie dla każdego rodzaju usług nabywanych od tego samego podmiotu (np. odrębnie dla najmu i dla usług doradczych).

W ostatnim czasie można jednak zaobserwować zmianę podejścia sądów i organów podatkowych w tym zakresie. Zgodnie z poglądem prezentowanym coraz częściej próg kwotowy powinien być stosowany dla łącznej wartości transakcji.

Orzeczenia sądów i interpretacje podatkowe między innymi wskazują, że:

 • liczy się łączna wartość usług, gdyż usługi bez względu na to