Informacja dt. zmiany przepisów, które będą obowiązywać od 1.10.2018 r. i dotyczyć rocznych sprawozdań finansowych

Uprzejmie informujemy o zmianach, które zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. i dotyczyć będą rocznego sprawozdania finansowego spółek za 2018 r. (przy założeniu sporządzenia przed 01.10.2018 r. wcześniejszych sprawozdań finansowych)  oraz za kolejne lata obrotowe.

Mianowicie  na podstawie ustawy o rachunkowości 1 października 2018 r. nastąpi zmiana w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych, która implikować będzie konieczność uzyskania numeru PESEL dla wszystkich obcokrajowców – członków zarządu spółki, o ile tego numeru jeszcze nie posiadają. Od ww. dnia wejdzie bowiem w życie art. 45 ust.  1f ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP”.  Powyższe oznacza obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie i jednocześnie ich podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. Z kolei zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe muszą podpisać wszyscy członkowie organu kierującego (w przypadku sp. z o.o. / S.A. – zarządu).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 45 ust. 1f w zw. z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości,  wszyscy cudzoziemscy członkowie zarządu spółki powinni uzyskać w Polsce numer PESEL, aby następnie  albo pozyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, albo założyć profil zaufany ePUAP, co umożliwi im z kolei – wymagane od 1 października 2018 r. – podpisanie sprawozdań finansowych reprezentowanej przez nich spółki  w postaci elektronicznej.

W związku z powyższym oferujemy przygotowanie i złożenie wniosków o PESEL dla wszystkich zagranicznych członków zarządu polskich spółek, którzy jeszcze tego numeru nie posiadają.

The following two tabs change content below.

AUDIT & BUSINESS CONSULTING GROUP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *