Krzysztof Pawłowski, Prezes Zarządu, Biegły rewident

Krzysztof-Pawlowski

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu,  kierunek Finanse Przedsiębiorstw.

Krzysztof rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., gdzie jako konsultant brał udział w projektach związanych
z doradztwem finansowym oraz z zakresu organizacji i zarządzania, głównie dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Od blisko dziesięciu lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych. Przez kilka lat pracował w Dziale Audytu firmy Deloitte, uczestnicząc w badaniach jednostek
z różnych sektorów gospodarki. Specjalizuje się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. W ABC Audit  jest odpowiedzialny za realizację badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, audyt projektów unijnych oraz projekty doradcze z zakresu wyceny przedsiębiorstw, due diligence.

Krzysztof jest biegłym rewidentem wpisanym do Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów (nr wpisu 11148).

Robert Nettmann, ACCA, Wiceprezes Zarządu

Robert-Nettmann

Robert jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Rachunkowość oraz Innsbruck Universität w Austrii.

Robert rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Audytu firmy Deloitte, gdzie odpowiedzialny był za badanie sprawozdań finansowych zarówno podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Następnie objął stanowisko głównego księgowego
w nowo powstałym centrum finansowym szwedzkiej grupy kapitałowej
w Poznaniu. Jako osoba odpowiedzialna za wdrożenie procesów i systemu finansowo – księgowego SAP posiada bogatą wiedzę na temat organizacji pracy w firmach świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz raportowania wewnętrznego w międzynarodowych koncernach. W ABC Audit jest odpowiedzialny za projekty związane z wdrożeniem Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Robert jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych księgowych – Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), posiada uprawnienia Ministra Finansów.

Tomasz Napierała, Partner

Tomasz-Napierała

Tomasz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunków Prawo oraz Zarządzanie i Marketing.

Tomasz posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Pracował
w największych firmach konsultingowych, w tym ostatnie 6 lat w Ernst & Young. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kwestiach dotyczących międzynarodowego planowania podatkowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego.

Tomasz prowadził wiele projektów w zakresie optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów podatkowych. Reprezentował także Klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Wspomagał Klientów w licznych, zakończonych sukcesem procesach występowania o zwrot i nadpłatę podatków.

Tomasz jest autorem licznych publikacji w prasie fachowej, a także współautorem publikacji książkowych, m. in. najnowszego Komentarza do Konwencji Modelowej OECD (wydanego w 2010 roku), opracowania Międzynarodowe Planowanie Podatkowe, pod redakcją Łukasza Ziółka oraz komentarza do tzw. Dyrektywy UE o fuzjach
i połączeniach przedsiębiorstw wydanego pod patronatem Komisji Europejskiej.

Tomasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, wpisanym na listę w 2005 roku (numer wpisu 10245).

Michał Kubik, Partner

Michał-Kubik

Michał jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Michał posiada ponad 9-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Przed dołączeniem do Audit&Business Consulting Group przez ostatnie lata pracował jako doradca podatkowy w KPMG, w tym na stanowisku menedżera. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i cen transferowych oraz bieżącym doradztwie podatkowym (CIT, VAT, PCC).

Michał realizował szereg projektów z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, cen transferowych, przeglądów podatkowych, postępowań podatkowych
i sądowych. Wspomagał z sukcesami Klientów w procesach występowania
o zwrot i nadpłatę podatków. Michał jest autorem publikacji i komentarzy w prasie fachowej.

Michał jest licencjonowanym doradcą podatkowym wpisanym na listę w 2005 roku (numer wpisu 10203).

Joanna Śron, Radca prawny

Joanna Śron

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stypendystka DAAD w Niemczech na Humboldt Universität zu Berlin, gdzie uzyskała tytuł Magister Legum (LL.M.). Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy w międzynarodowej kancelarii, której oddziałem w Poznaniu
z sukcesami kierowała. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, prawie obrotu nieruchomościami, prawie własności intelektualnej i prawie autorskim.

Wojciech Łakomecki, Radca prawny

Wojciech Łakomecki

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendysta na wydziale prawa Universitat Mannheim w Niemczech. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej kancelarii, specjalizującej się w doradztwie dla podmiotów zagranicznych. Specjalizuje się prawie procesowym, prawie gospodarczym, prawie zobowiązań, prawie upadłościowym i prawie pracy.

Adriana Grau, LL.M. – Mecenas, Certyfikowany adwokat prawa niemieckiego

Adriana-Grau
Specjalista z zakresu prawa handlowego i prawa własności przemysłowej.
Tłumacz przysięgły języka polskiego.

Adriana Grau, LL.M. jest absolwentką prawa Uniwersytetu w Hamburgu i Uniwersytetu w Londynie (podyplomowe studia z zakresu prawa własności przemysłowej).

W roku 2004 uzyskała tytuł adwokata przy Izbie Adwokackiej w Hamburgu. Ze względu na ukończoną specjalizację i doświadczenie zawodowe Izba Adwokacka w Hamburgu przyznała jej ponadto tytuły adwokata-specjalisty w prawie handlowym i prawie własności przemysłowej. Mecenas Adriana Grau, przed założeniem własnej kancelarii
w roku 2008, zdobyła bogate doświadczenie zawodowe, pracując jako prawnik w międzynarodowym koncernie AOL Time Warner i w renomowanej kancelarii adwokackiej w Hamburgu.