Podstawowym obszarem działalności ABC Audit Sp. z o.o. jest badanie sprawozdań finansowych. Usługi te realizują osoby posiadające wieloletnie doświadczenie, zdobyte w największych międzynarodowych firmach audytorskich. Usługi te obejmują:

Audyt

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z:
 • ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy,
 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR),
 • niemieckimi standardami sporządzania sprawozdań finansowych – German GAAP.
Realizując prace z zakresu badania sprawozdań finansowych i wykonywania innych usług poświadczających, opieramy się na:
 • normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz
 • Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing) wydanych przez IFAC (The International Federation of Accountants).
Wypracowaliśmy własną metodologię prowadzenia prac audytorskich, opierając się na swoich doświadczeniach nabytych w pracy w największych międzynarodowych firmach audytorskich. Dużą wagę przywiązujemy do fazy planowania, dlatego przeprowadzamy ją z udziałem Klientów. Rezultatem tego etapu badania jest identyfikacja słabych punktów kontroli wewnętrznej oraz zrozumienie ekonomicznej treści przeprowadzanych transakcji. Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się na każdym etapie badania sprawozdania finansowego.

Korzyści dla naszych klientów

W ramach badania sprawozdania finansowego nasi pracownicy, przy zachowaniu pełnej niezależności i obiektywności, starają się podpowiadać rozwiązania ułatwiające i przyspieszające proces sporządzania sprawozdań w następnych okresach.

Wartość dodana z audytu

Poza wymaganymi przez prawo opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego przekażemy Państwu również dodatkowy dokument (list do Zarządu). W dokumencie tym zawarte są nasze spostrzeżenia, które nie zostały zawarte w raporcie, a dotyczące organizacji systemu rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz systemów zabezpieczeń (w tym informatycznych).
Usługa ta jest związana z nowymi przepisami dotyczącymi sposobów rozliczeń dotacji otrzymywanych ze środków unijnych. Audyt wykorzystania środków unijnych przeprowadzany jest przed wykorzystaniem co najmniej połowy środków przyznanych na projekt. Możliwe jest przeprowadzenie audytu:
 • w czasie trwania projektu – opinia audytora dotyczy wówczas kwot i informacji zawartych do momentu audytu,
 • w końcowej fazie projektu – z przeprowadzonym jednak po dokonaniu połowy zabudżetowanych wydatków badaniem wstępnym, a następnie badaniem finalnym w końcowej fazie realizacji projektu. Ostateczna opinia audytora wydawana jest po badaniu końcowym, jednakże już po badaniu wstępnym sporządzone zostają zalecenia w formie Listu do Zarządu, a audytor wskazuje w nim na zidentyfikowane błędy i ryzyka.
W szczególności zakres przedmiotowy audytu obejmuje:
 • kontrolę wewnętrzną i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków,
 • przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, iż zdefiniowane kontrole wewnętrzne były stosowane w sposób ciągły,
 • audyt zasadności kosztów kwalifikowanych, ich sposobu dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont,
 • analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletności otrzymanych kwot,
 • sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
 • sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu,
 • weryfikacje sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu).
Podstawowe zadania audytu wewnętrznego to: ocena zarządzania ryzykiem, usprawnianie procesów operacyjnych i wzmacnianie ładu korporacyjnego. Są to czynniki o wysokim znaczeniu zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i w jednostkach sektora finansów publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych mają wręcz obowiązek utworzenia komórek audytu wewnętrznego. Jest on również wskazany przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej i obligatoryjnie wymagany w jednostkach dysponujących takimi środkami. Pragniemy zaproponować Państwu outsourcing usług związanych z audytem wewnętrznym w Państwa przedsiębiorstwach. Naszą ofertę kierujemy do Przedsiębiorców, którzy chcą zweryfikować jakość pracy działu księgowości w swojej Firmie i wprowadzić zmiany, które zwiększając efektywność i bezbłędność pracy działu księgowego, zapewnią dostęp do aktualnej i pewnej informacji. Oferujemy możliwość wykorzystania naszego wszechstronnego doświadczenia z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej zdobytego w trakcie dotychczasowej pracy zarówno dla klientów polskich, jak i międzynarodowych. Służymy pomocą w następujących obszarach:
 • doradztwo przy organizacji audytu wewnętrznego: ocena, usprawnianie i opracowywanie regulaminów audytu wewnętrznego,
 • wsparcie w opracowaniu strategicznego planu funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 • pomoc w tworzeniu lub ulepszaniu stosowanej metodyki audytu wewnętrznego,
 • zapewnienie stałej współpracy specjalistów aż po objęcie (jako zewnętrzny dostawca) wszystkich obowiązków wewnętrznego audytora firmy.
 • potwierdzenie prawidłowości sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z innymi regulacjami niż polskie prawo bilansowe, a w szczególności:
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards),
  • US Generally Accepted Accounting Principals – US GAAP,
  • niemieckimi standardami sporządzania sprawozdań finansowych – German GAA,
 • badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia,
 • badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • uzgodnione procedury,
 • kompilacja danych.

W ramach realizacji prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego przeprowadzamy prace związane z analizą i oceną bezpieczeństwa danych finansowych przetwarzanych w systemach informatycznych.
Usługi te obejmują m.in.

 • analizę dokumentacji (polityki, procedury i instrukcje związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych),
 • audyt bezpieczeństwa organizacyjnego IT,
 • ocenę bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane finansowe.