Doświadczenia zebrane przez naszych specjalistów w trakcie pracy w renomowanych firmach doradczych i audytorskich oraz przy realizacji projektów dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki pozwalają nam zaoferować naszym Klientom usługi w zakresie doradztwa finansowego i gospodarczego.

W ramach tych usług proponujemy Państwu współpracę przy następujących projektach:

Consulting

Na zlecenie naszych Klientów realizujemy projekty typu due diligence w zakresie:
 • rachunkowym (przegląd stosowanych zasad rachunkowości i wpływ na wycenę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, przegląd sprawozdań pod kątem prawidłowości wyceny aktywów i zobowiązań),
 • prawno – podatkowym (analiza uwarunkowań prawnych oraz ryzyk związanych np.
  z majątkiem jednostki, określenie ryzyk podatkowych, optymalizacja obciążeń podatkowych związanych z przekształceniami własnościowymi),
 • finansowym i rynkowym (analiza kondycji finansowej na podstawie danych historycznych, ocena przedstawionych planów/projekcji finansowych, analiza systemu organizacji
  i zarządzania, analiza pozycji rynkowej, oferowanych produktów, struktury sprzedaży
  i kanałów dystrybucji, stosowanej polityki cenowej).
Naszym Klientom oferujemy wsparcie przy opracowaniu planów połączenia, podziału, przekształcenia oraz ustalenie parytetu wymiany akcji/udziałów w dokonywanych transakcjach. Nasze usługi w tym zakresie uzupełniane są doradztwem związanym z optymalizacją podatkową (przygotowanie propozycji związanej z wyborem optymalnej struktury podatkowej mającej na celu minimalizację obciążeń podatkowych) oraz kompleksowym wsparciem prawnym (przygotowanie odpowiednich umów, zgłoszeń do KRS, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości natury prawnej).
W ramach usług doradztwa i nadzoru nad wdrożeniem MSR/MSSF proponujemy:
 • aktywne uczestnictwo w zorganizowaniu oraz nadzorowaniu projektu wdrożenia MSR/MSSF;
 • przeprowadzenie kompleksowej analizy systemu sprawozdawczości Spółki w celu identyfikacji różnic pomiędzy MSR/MSSF a polityką rachunkowości stosowaną przez spółkę, oraz określenie zasad i możliwych rozwiązań w zakresie implementacji regulacji MSR/MSSF,
 • wsparcie procesu oszacowania różnic wartościowych, w szczególności w obszarze aktywów trwałych oraz procedury wyceny składników majątkowych;
 • opracowanie wzorów sprawozdań finansowych oraz dokumentacji polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF oraz aktywne uczestnictwo w zakresie dostosowania systemów informatycznych spółki oraz jej struktury organizacyjnej do nowych wymogów sprawozdawczych;
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu MSR/MSSF dla pracowników spółki.
Ponadto świadczymy usługi:

 • analizy ekonomiczno – finansowe
 • sporządzania biznesplanów oraz ocen opłacalności projektów inwestycyjnych
 • wyceny przedsiębiorstw przeprowadzane metodami księgowymi i dochodowymi.