Rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej jest podstawą działalności każdej jednostki gospodarczej. Częste zmiany w regulacjach prawnych, w tym głównie w zakresie podatków, wymogi związane ze stosowaniem różnych standardów rachunkowości, zaawansowane rozwiązania informatyczne wymagają specjalistycznej wiedzy.

Naszym klientom proponujemy outsourcing usług księgowych w następujących obszarach:

Księgowość

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szerokiej, wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin: prawa handlowego, cywilnego, podatkowego – w tym w szczególności znajomości podatku dochodowego, VAT, ustawy o rachunkowości, zasad rozliczeń podatkowych
i rachunkowych. Niezbędna jest ponadto znajomość Kodeksu Pracy oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Tak szeroka wiedza wymaga od przedsiębiorcy zatrudnienia wielu specjalistów z różnych dziedzin. Niesie to za sobą konieczność rozbudowy pionu prawno – księgowego i zwiększenia kosztów zatrudnienia. Realizując oczekiwania naszych Klientów, świadczymy pełną obsługę finansowo – księgową firm, prowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów pracujących pod nadzorem biegłych rewidentów. W zależności od potrzeb Klienta oferujemy kompleksowe prowadzenie księgowości, jak również realizację określonych zleceniem zadań. Każdy nasz projekt jest indywidualnie dopasowany do oczekiwań i wytycznych określonych przez Klienta. Zakres usług świadczonych przez Audit & Business Consulting Group obejmuje w szczególności:
 • rejestracje dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych.
Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej oraz naliczanie wynagrodzenia jest obowiązkiem formalno-prawnym każdego przedsiębiorcy. Wyłączenie działu płac poza strukturę firmy zapewni Państwu poufność wynagrodzeń oraz bezpieczeństwo poprawności sporządzanych list płac. Audit & Business Consulting Group oferuje Państwu pełną obsługę kadrowo-płacową zapewniającą realizację powyższych założeń. Nasza oferta obejmuje w szczególności:
 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników Zleceniodawcy zgodnie
  z dostarczanymi listami obecności,
 • pośrednictwo w składaniu zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrowywaniu z ubezpieczeń w terminach ustawowych, a także zgłaszanie zmiany danych,
 • sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych ZUS,
 • prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach RMUA,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11, PIT-40,
 • weryfikacje rachunków za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników.
Sprawozdania finansowe stanowią finalny produkt długotrwałego procesu przetwarzania informacji księgowych niezbędny w codziennym procesie zarządzania firmą. Szybki dostęp do tych informacji ułatwia kadrze menedżerskiej podejmowanie strategicznych decyzji
i niejednokrotnie stymuluje właściwy rozwój jednostki. Na Państwa zlecenie świadczymy usługi
z zakresu sporządzania jednostkowych, skonsolidowanych i łącznych sprawozdań finansowych zgodnych z:
 • wymogami ustawy o rachunkowości,
 • międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
 • zasadami grupowymi,
 • wymogami rynku papierów wartościowych (NewConnect, GPW),
W ramach sprawozdań łącznych specjalizujemy się w doprowadzaniu do porównywalności sprawozdań finansowych zagranicznych oddziałów polskich spółek sporządzonych według lokalnego prawa bilansowego do zasad sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujących w Polsce.
W ramach naszych usług oferujemy usługi polegające na przygotowaniu ekspertyz, opinii i szczegółowe projekty dotyczące informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przy pomocy zintegrowanych systemów informatycznych. Nasze doradztwo w tym zakresie pozwala na usprawnienie funkcjonowania strategicznych działów firmy (w tym działów finansowo-księgowych), przyspiesza obieg informacji, ujednolica i standaryzuje procesy wewnątrz firmy, ułatwiając procesy decyzyjne. Usługi w zakresie informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej obejmują:
 • przeprowadzenie analiz stanu obecnego systemów informatycznych ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz identyfikacja zapotrzebowania informacyjnego poszczególnych komórek,
 • porównanie produktów informatycznych dostępnych na rynku pod kątem ich elastyczności i optymalizacji rozwiązań do specyfiki klienta,
 • nadzór nad pracami wdrożeniowymi od strony koncepcyjnej i merytorycznej, a na życzenie klienta również informatycznej,
 • parametryzacja i optymalizacja wdrażanych systemów.
W ramach naszych usług oferujemy ekspertyzy, opinie i szczegółowe projekty dotyczące organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Nasze doradztwo w tym zakresie pozwala na usprawnienie funkcjonowania strategicznych działów firmy (w tym działów finansowo-księgowych) oraz chroni firmę przed utratą aktywów i stanowi źródło wczesnego ostrzegania dla kierownictwa. Doświadczenia nabyte w kontaktach z firmami działającymi w różnych formach prawnych (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednostki organizacyjne spółdzielczości, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe) oraz różnych branżach pozwoliło nam na zdobycie doświadczeń związanych ze stosowanymi w praktyce systemami organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie:
 • przeprowadzenie analiz stanu obecnego ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz wskazanie na możliwe do podjęcia działania restrukturyzacyjne w zakresie organizacyjnym, majątkowym, finansowym,
 • projektów rachunkowości zarządczej wraz z projektami szczegółowego rachunku kosztów i kalkulacji kosztów produktów,
 • opracowania polityki (zasad) rachunkowości, planów kont, opracowania instrukcji
  i regulaminów wewnętrznych,
 • współpracy przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo – księgowych,
 • opracowania procedur kontroli wewnętrznej,
 • tworzenie wzorcowych zbiorów raportów oraz opracowywanie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby kadry zarządzającej,
 • projektowania obiegu dokumentów w działach finansów i księgowości.