Świadczone przez Kancelarię prawniczą Śron & Łakomecki doradztwo prawne obejmuje w szczególności:

Prawo

 • przygotowywanie projektów umów spółek,
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej do rejestracji w KRS i rejestracja spółek w KRS,
 • sporządzanie regulaminów funkcjonowania organów spółki,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz doradztwo w trakcie zgromadzeń wspólników,
 • doradztwo oraz przygotowywanie umów zbycia udziałów (akcji),
 • bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych,
 • wsparcie prawne spółek w procesie likwidacji (w szczególności przygotowanie stosownej dokumentacji, reprezentowanie spółki przed sądem rejestrowym, reprezentowanie spółki w stosunkach z wierzycielami).
 • doradztwo prawne w zakresie optymalizacji prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie prawne przy optymalizacjach podatkowych,
 • sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji związanej
  z przekształceniem/połączeniem/podziałem,
 • reprezentowanie spółki przed sądem rejestrowym w procesie przekształcenia/połączenia/podziału.
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów sprzedaży nieruchomości oraz umów inwestycyjnych,
 • udział i wsparcie prawne w toku negocjacji,
 • przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów w procesie budowlanym,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz analiza prawna roszczeń podmiotów trzecich.
 • sporządzanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, innych wewnętrznych dokumentów spółek z zakresu prawa pracy,
 • bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie pracodawcy/pracownika przed sądem pracy w sprawach ze stosunku pracy,
 • sporządzanie podstawowej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • kontrola poprawności procedur przetwarzania danych osobowych.
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
 • analiza prawna przedstawianych przez klientów umów i projektów umów,
 • wskazywanie oraz analiza potencjalnych ryzyk, związanych z zapisami umownymi,
 • przygotowywanie propozycji zmian do umów i projektów umów,
 • sporządzanie lub korekta różnych wersji językowych umów w przypadku wersji anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych.
 • analiza przedstawianych przez Klienta dokumentów,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym o stwierdzenie wykonalności zagranicznego orzeczenia,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym, wszczętym na podstawie zagranicznego tytułu egzekucyjnego, w tym europejskiego tytułu egzekucyjnego.
 • opiniowanie możliwych roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, patentów, praw z rejestracji wzorów przemysłowych / wspólnotowych, jak również roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym wskazywanie potencjalnych ryzyk,
 • analiza i proponowanie rozwiązań prawnych, mających zapewnić Klientowi jak najpełniejszą ochronę jego praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, a także ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji i naruszeniami know-how lub tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta,
 • kierowanie wezwań o zaniechanie naruszeń, o zapłatę, ew. innych, przewidzianych przepisami prawa,
 • prowadzenie postępowań cywilnych w zakresie naruszenia praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, patentów, praw z rejestracji wzorów przemysłowych / wspólnotowych Klienta, jak również w zakresie roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji,
 • współpraca z Rzecznikiem Patentowym i wsparcie Rzecznika Patentowego w postępowaniach, prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
 • analiza prawna możliwych roszczeń Klienta i ryzyk z nimi związanych, ew. roszczeń podmiotów trzecich,
 • kierowanie do dłużników przedsądowych wezwań o zapłatę, ew. o wykonanie innych żądań, przewidzianych przepisami prawa,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych przed Sądami wszystkich instancji, a także sądami polubownymi, w tym przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych, środków zaskarżenia,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.