Kiedy powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Od 1 stycznia 2017 roku o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej decydować będzie nie wartość samej transakcji, ale wysokość przychodów i kosztów osiąganych przez podatników. Przedmiotem wątpliwości okazał się zakres przychodów i kosztów, które należy uwzględniać – w szczególności czy chodzi jedynie o przychody i koszty operacyjne, związane z podstawową działalnością biznesową.

Organy podatkowe przyjmują jednak, że dla potrzeb weryfikacji obowiązku sporządzenia dokumentacji, „przychody i koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości” obejmują zarówno podstawową jak i pozostałą działalność operacyjną a także zdarzenia nadzwyczajne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej niedawno interpretacji (sygn. IBPB-1-2/4510-541/16/JW.) wskazał bowiem, iż „gdyby zamierzeniem ustawodawcy było wyłączenie pewnych grup przychodów lub kosztów (w tym m.in. przywołanych przez Wnioskodawcę strat i zysków nadzwyczajnych (…) ustawodawca dokonałby tego …

Analiza cen transferowych

Benchmarking study, czyli analiza cen transferowych jest ważnym narzędziem służącym ograniczaniu ryzyka podatkowego. Niedługo stanie się też obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej dla części podatników.

Ceny transferowe stały się przedmiotem bacznej obserwacji ze strony organów podatkowych. Od 2017 roku analiza danych porównawczych będzie obligatoryjnym elementem dokumentacji cen transferowych dla podatników o przychodach lub kosztach przekraczających 10 mln euro. Jednak już obecnie organy podatkowe zapowiadają kontrole w zakresie cen transferowych, wzywając podatników do uprzedniego skorygowania nierynkowych rozliczeń. Dlatego warto już teraz pomyśleć o przeprowadzeniu analizy stosowanych cen.

Analiza cen transferowych ma na celu określenie poziomu cen lub marż dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi za pomocą metod statystycznych i w oparciu o dane finansowe dotyczące rynkowych transakcji. Może ona służyć zarówno:  …

Ceny transferowe i BEPS — czy jestem gotowy na rewolucję? Spotkanie dla kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w 2016 roku jednym z priorytetów jest weryfikacja cen transferowych. Organy podatkowe zapowiadają kontrole w tym zakresie, wzywając podatników do uprzedniego skorygowania nierynkowych rozliczeń. UE i OECD narzucają rozwiązania przeciwdziałające przerzucaniu dochodów (program BEPS). Jednocześnie, w związku ze zmianą polskich przepisów dotyczących cen transferowych, podatników czeka prawdziwa rewolucja w zakresie obowiązków dokumentacyjnych.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie, które przybliży Państwu nadchodzące zmiany

Tematyka spotkania

Rekomendacje OECD — projekt BEPS

  • co każdy CFO musi wiedzieć o BEPS,
  • BEPS a ceny transferowe,
  • co BEPS oznacza dla polskich firm i dlaczego jest ważny,
  • pozostałe obszary proponowanych przez OECD zmian (m.in. własność intelektualna i opłaty licencyjne, odsetki, zakład).

Polskie przepisy w zakresie cen transferowych — obecnie oraz od 2017 roku…